Инструменти за оценяване

Изпитайте удоволствието да работите с адаптирани за България инструменти за оценяване, които се използват от световните лидери в бизнеса.

Нашите тестове са адаптирани за България, с придобити авторски права и отговарящи на световните стандарти за валидизация.

Тестовете за оценка на човешкия капитал измерват различни качества, способности, умения и компетенции. Оценките от тези тестове са надежден и валиден източник на информация, даваща възможност да се вземат ефективни мениджърски решения при подбора и развитието на хората в компаниите, кариерното и организационно развитие и преструктурирането на бизнеса.

Ние Ви предлагаме инструменти, оценяващи следните области:

Личностни тестове

Тестовете за оценка на личността са ориентирани към измерване на компетентности и качества, които са свързани с работата. Те може да се използват както при подбора, така и при планиране на развитието на служителите.

NEO PI R е най-често използваният в света тест, базиран върху т.нар. петфакторен модел на личността (Big Five). Той дава информация по 35 скали и резултатите от него са изключително изчерпателни. Счита се за "златен стандарт" в оценяването на личността.

Базиран на същия петфакторен модел, BFQ 2 е въпросник, в чийто фокус са качествата, които са значими в процеса на работа за различни позиции и контекст. Това го прави подходящ за използване в ситуации на подбор на служители за изпълнителски позиции. 

BFA е изключително кратък и лесен за използване и интерпретиране въпросник, който оценява личността с помощта на прилагателни. Той също е базиран на петфакторния модел на личността и неговата достъпност го прави много подходящ за използване с цел самооценка.

BIP е тест, създаден в Германия и наречен "Тест на Милениума". Той е конструиран след допитване сред голям брой мениджъри човешки ресурси с цел да се създаде единен инструмент, който да оценява всички важни качества за успешното представяне в работата на хора, заемащи ръководни позиции и такива с висше образование.

Способности

Тестовете за оценка на способностите са инструментите, за които многократно е доказано, че  най-добре предсказват успешното представяне в работата. Те оценяват логическото мислене, способностите за решаване на проблеми, креативността и стиловете на вземане на решения. 

IST 2000 R е най-известният европейски тест за оценка на когнитивните способности. Той дава информация за качеството и бързината на всички основни мисловни процеси, за способността за краткосрочно и целенасочено запомняне и възпроизвеждане на вербална и невербална информация и за притежаваната обща култура.

ASK е тест за оценка на логическото и креативно мислене на хора с висше образование. Той дава информация както за способността за интерпретиране на информация с различно ниво на сложност и способността да се правят логични изводи, така и за способността за намиране на връзки и прилики в различни ситуации и за търсене и намиране на нови решения на различни по трудност задачи.

Тестът d2 е един от най-известните и популярни инструменти за изследване на вниманието в света. Той намира приложение в оценяването на служители от различни индустрии - от работници в производството и оператори на машини до счетоводители и служители, ангажирани с прецизни дейности, изискващи внимание.

Лидерство

LJI е тест за оценяване на стила на вземане на лидерски решения. Тестът е приложим както при първоначално оценяване на мениджъри, така и при оценяване с цел развитие. Той дава информация не само за това колко често оценявания мениджър предпочита даден стил на лидерство, но и за това доколко ефективен е той, когато реши да го използва. 

Мотивация и ценности

Мотивите и ценностите на хората в организациите са ключът към много от дейностите, свързани с ефективното управление - като се започне от адаптирането към работната среда и се стигне до системите за мотивиране и стимулиране в компаниите.

WIS/SVP е скала за изследване на ценностите, които са свързани с работата. Използването й позволява да се установят основните ценности, на които държи даденият индивид в своята работа, и по този начин да се разберат по-добре неговите цели и стремежи.

ТОМ оценява четирите ключови фактора, които мотивират поведението в работата: постижения, лидерство, иновации и взаимоотношения. Получената информация позволява да се идентифицират адекватни стимули за повишаване на ангажираността и ефективността.

Таланти в продажбите и обслужване на клиенти

Много от дейностите в сферата на продажбите и обслужването на клиентите са свързани с конкретни личностни качества и поведения. Хората, които ги притежават имат потенциала бързо да се превърнат в успешни търговци и тяхното идентифициране Ви помага да разграничите талантите от всички останали.

Нашият тест PASAT 2000 оценява точно това! Базиран на емпирични изследвания на търговските поведения, той ще Ви даде представа както за търговските умения, така и за потенциалите за развитие на хора на търговски позиции. 

Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност е безспорен актив при работа с клиенти и за справяне с кризисни ситуации. Тя е е важен предиктор на успеха в широк кръг от професионални роли, но нейното значение е ключово за професии и позиции, при които социалните интеракции са базисни за изпълнението на функционалните задължения.

Наличието на висока емоционална интелигентност помага на служителите да създават трайни връзки с клиентите, да подобряват тяхната лоялност и да увеличават печалбите на компанията. Емоционалната интелигентност помага на служителя да превърне обслужването от рутинно действие в запомнящо се взаимодействие. Клиентите не само остават доволни от преживяването, но и значително по-лоялни, тъй като служителите са се постарали да създават връзка между компанията и клиента.

ORG EIQ е мултидименсионален въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата. С него ще научите повече и за баланса личен живот-работа, лидерските умения, способността за работа в екип и др.

Лоялност

Загубите на компаниите от отсъствия, кражби, унищожаване на собственост, агресивно поведение към колегите и други контрапродуктивни поведения са сериозни и ежедневни. Нарушенията в много случаи се считат за дребни и остават неразкрити или биват подминавани със снизхождение, но както показват данните от анонимните изследвания на кражбите в индустрията, услугите и търговията в много страни по света, те са толкова масови, че всеки работодател, който си позволи да ги подценява е принуден да търпи големи загуби.

HCS Integrity Check е обективен инструмент за оценката на лоялността, който намалява риска при назначаване на работа и съответно загубите на компаниите. Неговата истинска сила е да диференцира сред кандидатите за работа и служителите в организацията онези, които са склонни да си позволяват самоволни нарушения на правилата и дисциплината.

Работа в риск

Дейностите, свързани със сигурността, не се изчерпват само с това, което правят охранителните компании. В енергетиката, транспорта, химическата, добивната и др. промишлености има цели линии от дейности, които са пряко свързани с риск и безоопасност на хората в работата. 

Оценяването на служители за дейности с висока степен на обществен риск е работа, която изисква специфични средства. Нашият Selector Pro е първият и засега единственият инструмент в България, специално конструиран за целта.