Идентифициране и дългосрочно развитие на талантите

Служителите са ключът към успеха

Колкото по-добре се представя един спортист, толкова по-често подобряването на неговото представяне изисква много усилия и се измерва с части от секундата. По същия начин колкото по-високо в йерархията на организацията се издига един служител, толкова значителното подобряване на неговото работно изпълнение става по-трудно – особено когато промените са мотивирани само от личното мнение и самооценка.

Разгръщането на потенциала на служителите и мениджърите е процес, който изисква последователност, фокус и постоянство. Спецификата на всяка една дейност в различен организационен контекст изисква повишаването на знанията, уменията и компетенциите да се разглежда като непрекъснат процес на развитие от момента на назначаване.

Нашият процес за развитие на таланти е направен така, че да помогне на служителя да постигне най-доброто, на което е способен. Той предоставя цялата информация, от която хората се нуждаят, за да бъдат успешни в работата си.

Насоките за лично и професионално развитие на служителя се базират на:
 • Резултати от 360-градусова обратна връзка за работното представяне;
 • Обективен и задълбочен анализ на личностните качества и интелектуалните умения;
 • Комплексно интервю с психолог – професионалист в оценяването.
В резултат на тази услуга Вие ще:
 • Повишите ефективността на мениджърите;
 • Получите обективна информация с какво те могат да допринесат още повече за успеха на Вашата организация;
 • Дадете възможност на Вашите мениджъри да видят как околните възприемат техните действия и стил на работа;
 • Помогнете на оценените служители по-бързо да израснат в лично и професионално отношение.
Процесът по идентифициране и дългосрочно развитие на талантите включва:
 1. Оценяване на потенциала – в зависимост от естеството на работа на служителя избираме най-подходящите инструменти, които ще осигурят обективен и задълбочен анализ на уменията и способностите, които той да притежава. Освен това служителят преминава и интервю с психолог – професионалист в оценяването.
 2. Оценяване на работното представяне – се прави на базата на изследване мнението на подчинените, колегите, прекия ръководител и на самия служител за силните и слабите страни на неговото представяне във важни компетентностни области. Събраните данни се анализират и резултатите се представят графично.
 3. Обратна връзка – на базата на обобщените от цялостното оценяване данни се дава от психолог – професионалист в сферата на оценяването. Целта на този етап е служителят да получи цялостна информация за своите силни и слаби страни и да разбере както положителните, така и отрицателните аспекти на начина, по който околните го възприемат. С помощта на психолога се идентифицират областите, в които служителя иска да се развива и конкретните действия, които може да предприеме.
 4. План за индивидуално развитие - след обсъждането на получената информация определяме цели, задачи, индикатори за успех и крайни срокове и търсим начини да ангажираме околните в процеса на развитие.
 5. Менторство - подкрепяме служителя на всяка стъпка от осъществяването на плана и от неговото лично и професионално израстване.