Лидерство и управление на екипи

Лидерите създават бъдещето на компаниите

 Лидерството и управлението на екипи са ключови компетентности, които са свързани не само с поддържането на бизнес процесите, но и с развитието, напредъка и успеха на организацията.

Динамиката на съвременния бизнес налага необходимостта от различни знания, умения, опит, стилове на работа и управление. Затова са нужни ПРЕЦИЗНИ И СИСТЕМНИ ОЦЕНКИ НА ЛИДЕРИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

За целта ние Ви помагаме да :

 • Идентифицирате настоящи и бъдещи лидери;
 • Оцените качествата и стиловете на вземане на решение на лидерите в организацията в различни ситуации;
 • Подобрите лидерската ефективност многократно;
 • Повишите съгласието по отношение на вземаните решения и намалите конфликтите;
 • Създадете здрава организационна култура с честен и разумен подход към вземането на решения;
 • Определите нуждите от развитие, за да превърнете потенциалите в конкурентно предимство.

Но дори и добрите лидери понякога се затрудняват в намирането на най-ефективния подход в управлението на екипи.

Нашата услуга OS TEAM REPORTS Ви дава възможност да оптимизирате работата на екипа като разберете:

 • Кои са силните страни и областите за развитие на екипа като цяло?
 • Какви са личностните особености на членовете на екипа?
 • Как да делегирате задачи, така че да подобрите ефективността?
 • Как да мотивирате и ангажирате членовете на екипа?
 • На кого да разчитате в зависимост от конкретната ситуация?
 • Как индивидите влияят върху различните етапи на един проект?
 • Как да сплотите екипа и да подобрите взаимодействието между хората?

Независимо от размера на екипа, тази информация Ви помага да подходите индивидуално както към екипите, които ръководите, така и към всеки един от хората, с които работите.