Развитие на умения

В сътрудничество с Psychological Associates - компания с над 50-годишен опит в сферата на човешките ресурси и организационното развитие, ние провеждаме обучения за лидерство, успешни продажби, екипност и сътрудничество.

Програмите ни са съобразени с принципа „учене чрез действие” и гарантират ефективно и трайно усвояване на умения. Тези обучения се основават на задълбочената парадигма на поведенческата психология за промяна в поведението чрез усвояване на нови умения, възможност за даване и получаване на обратна връзка, умения за „разчитане” на поведението на другия в различни ситуации.

Форматът на тренингите позволява гъвкаво приспособяване спрямо различните ситуации в компаниите, ролите и позициите на служителите в тях и очакванията за посоката на развитие и усъвършенстване. Тренингите са така конструирани, че е възможно лесно да се проследи реализирането на усвоените умения от участниците в тях и да се създадат реалистични „екшън” планове за бъдещо кариерно развитие.

Качеството

ОС България предлага на своите клиенти обучения, които са съобразени с високите стандарти за качество, актуалност, ефективност и съответствие с нуждите на клиента, прилагани спрямо всички нейни продукти.

Нашето партньорство с Psychological Associates Ви дава възможност да се възползвате от проверени във времето и на практика доказали ефективността си обучителни програми, чиято теоретична основа е Дименсионалният модел на човешкото поведение.

Подходът

Вместо да слушат лекции, участниците в нашите обучения прекарват 75% от времето на семинара в упражнения от типа „учене чрез действие“ („learning-by-doing“). Новите идеи се трансформират в практични умения чрез процеса дискусия-упражнение-обратна връзка, който е един доказал ефективността си подход за учене. Използването на:

  • видеоматериали, илюстриращи различните техники и умения,
  • заснемането и наблюдаването на собственото поведение по време на упражняването им в свой реален казус  и получаването на обратна връзка позволяват на участниците да пренесат успешно новите умения на работното си място. Благодарение на всичко това те могат да планират конкретни действия, които да направят деловите им изяви по-успешни и ползотворни, а взаимодействията с другите по-ефективни.

Обученията

Участниците

Желаещите да участват в наше обучение могат да избират между два формата:

  • Отворено обучение.
  • Сертификационно обучение за обучители.

Ние предлагаме на нашите корпоративни клиенти както обучения за техните служители, така и сертификационни програми за специалисти от отделите им за обучение и развитие.